Amien Rais Murtad

JAKARTA – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Amien Rais tak sependapat dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah saat ini Haedar Nashir